محاسن بغل دستی

ایام رجب  بود و هر روز دعای «یا من ارجوه لکل خیر» را میخواندیم. حاج آقا قبل از مراسم برای آن دسته از دوستان که مثل ماتوجیه نبودند، توضیح می داد که وقتی به عبارت “یا ذوالجلال والاکرام “رسیدید، که در ادامه آن جمله “حرّم شیبتی علی النار ” میآید، با دست چپ محاسن خود را بگیرید و انگشت سبابه دست دیگررا به چپ و راست تکان دهید.هنوز حرفحاجی تمام نشده ، یک بچه های تخس بسیجی از انتهای مجلس برخاست و گفت: اگر کسی محاسن نداشت ،چه کارکند؟برادر روحانی هم که اصولا در جواب نمی ماند گفت: محاسن بغلدستی اش رابگیرد .چاره ای نیست، فعلا دوتایی استفاده کنند تابعد!
/ 0 نظر / 19 بازدید