آهن ، چدن

زخمیهایی که از بیمارستان ترخیص می شدند، یا مجروحانی که دلشان طاقت دوری از دوستان را نداشت و با همان وضعیت فرار می کردند و به گردان باز می گشتند، بچه هایی که مطلع بودند آنها هنوز تیر و ترکش در بدن دارند راه می افتند می رفتند به استقبال و می گفتند: آهن ، ماهن ، چی داری؟

و مثل سلف خرها ، بعضی با صدای بلند داد می زدند: آهن، چدن و .... می خریم!

/ 0 نظر / 24 بازدید